Home  |  Kontakt

Kompleksowa obs³uga firm i sklepów.

PPHU AVI Mariusz Che³chowski
ul. Pr±dzyñskiego 4/27, Ostro³êka
tel. 29 764 69 57
e-mail: biuro@aviweb.com.pl

Witaj na stronie firmy informatycznej "AVI"

Firma istnieje na rynku od 1993 roku, pocz±tkowo pod nazw± "AMBIT", a nastêpnie od 1998 roku jako Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe AVI Mariusz Che³chowski, od maja 2000 roku do dnia dzisiejszego mie¶cimy siê pod adresem ul. Pr±dzyñskiego 4/27 w Ostro³êce.

Zajmujemy siê obs³ug± firm i sklepów od strony informatycznej, sprzêt komputerowy i biurowy, oprogramowanie oraz urz±dzenia fiskalne to tylko niektóre z naszych specjalizacji.

Zaufa³o nam ponad 1000 firm z regionu w tym:

6316060797

(423) 785-7271

315-319-3509

Strona wykorzystuje pliki cookies, korzystaj±c ze strony wyra¿asz zgodê na ich wykorzystywanie. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w Polityce prywatno¶ci
Chronimy Pañstwa dane osobowe: savorless

Copyright © (323) 453-4344 2018. Wszystkie prawa zastrze¿one.
Projekt szablonu: GRX.pl